Denne siden er ikke meningen å skulle
brukes enda, men ligger på nett for at vi
lettere skal få oppdatert den etter hvert.
trenger du å kontakte oss så treffes vi på
vaavik@lysglimt.net
post@seastart.no
vaavik@lysglimt.net